در منطقه لانگ بیچ

_

۲۰۰متر فاصله از دریا مدیترانه
تحویل کلید خانه با پرداخت یک میلیارد و ششصدمیلیون تومان
۶۰ درصد پیش پرداخت
۴۰ درصد اقساط ۱۲ ماهه بدون بهره
قیمت کل دو میلیارد و هفتصد تومان

در منطقه لانگ بیچ

_

500 متر فاصله از دریا مدیترانه
تحویل کلید خانه با ( یک میلیارد و چهارصد ششصد میلیون تومان)
40درصد پیش پرداخت اقساط 24 ماهه بدون بهره
قیمت کل دو میلیارد و هفتصد تومان

امتیاز به مطلب